Categories
Health News

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ตรวจพบพาร์กินสันจากรูปแบบการหายใจ

โรคพาร์กินสันขึ้นชื่อว่าวินิจฉัยได้ยาก เนื่องจากต้องอาศัยลักษณะที่ปรากฏของอาการทางการเคลื่อนไหวเป็นหลัก การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจจับเพียงพาร์กินสันได้ จากการอ่านรูปแบบการหายใจของบุคคล เครื่องมือที่เป็นปัญหาคือโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็นชุดของอัลกอริธึมที่เชื่อมต่อกันซึ่งเลียนแบบวิธีการทำงานของสมองของมนุษย์

สามารถประเมินว่ามีคนเป็นโรคพาร์กินสันจากการหายใจตอนกลางคืนหรือไม่ กล่าวคือ รูปแบบการหายใจที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับยังสามารถแยกแยะความรุนแรงของโรคพาร์กินสันของใครบางคนและติดตามความก้าวหน้าของโรคเมื่อเวลาผ่านไป นักวิจัยได้ตรวจสอบศักยภาพในการตรวจหาโรคพาร์กินสันโดยใช้น้ำไขสันหลังและการสร้างภาพประสาท แต่วิธีการดังกล่าวเป็นการบุกรุก เสียค่าใช้จ่าย และจำเป็นต้องเข้าถึงศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการทดสอบบ่อยครั้งที่อาจให้การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นหรือการติดตามอย่างต่อเนื่องของความก้าวหน้าของโรค